0

Thông báo

Chức vụ
 Word  Excel  Trở về
Tên báo cáo Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019
Kỳ báo cáo: Hằng quý Sử dụng: True
Mô tả: Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Số liệu Ghi chú
I Dân số 0
Dân số trung bình người 0
II Sản xuất nông nghiệp 0
1 Diện tích gieo trồng 0
Lúa ha 0

Chỉnh sửa | Trở về

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.