Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Lĩnh vực
Tư pháp - Hộ tịch
Quy trình chi tiết

1. Lĩnh vực: Hộ tịch

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) nhận và chuyển hồ sơ: trong ngày

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp, ủy quyền hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận TN & TKQ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì văn thư có trách nhiệm chuyển cho Bộ phận TN&TKQ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì Công chức tại Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm hướng dẫn yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo phiếu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Nếu hồ sơ đầy đủ thì in Giấy biên nhận hồ sơ trả cho người có yêu cầu.

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tư pháp. Phòng Hành chính tư pháp ký vào Sổ giao nhận hồ sơ của Bộ phận TN&TKQ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ: trong ngày

Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ và Sổ hộ tịch đang được lưu trữ tại Sở Tư pháp

Lập phiếu trình, soạn thảo bản sao trích lục hộ tịch

Trình lãnh đạo Phòng xem xét ký Phiếu trình và chuyển lại hồ sơ cho công chức chuyên môn trình lãnh đạo Sở nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Trình hồ sơ lãnh đạo Sở: trong ngày

Công chức chuyên môn trình hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét ký bản sao trích lục hộ tịch

Bước 4: Nhận lại hồ sơ và chuyển trả kết quả cho bộ phận TN&TKQ: trong ngày

Công chức chuyên môn nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo Sở, báo cáo Trưởng phòng và thực hiện chuyển trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ

3. Hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu; 

  - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.  Thời hạn giải quyết: Trong ngày

5.  Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

6. Lệ phí: 

7. Kết quả thực hiện: Bản sao trích lục hộ tịch

8. Căn cứ pháp lý:

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

-Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-  Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

-  Điều 7.1, 7.2, 7.5  TCVN ISO 9001:2008

9: Tài liệu đính kèm:


ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.