Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người độ hưởng chính sách như thương binh
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.